มูลนิธิวิมุตตยาลัย โดย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญสาธุชนร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการ "อโรคยา"

ร่วมสร้างสุขภาวะแก่ชุมชนและสังคม

 

โครงการ "อโรคยา" ดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะให้แก่คน ชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นการสร้างให้เกิดสมดุลทั้งทางด้าน ร่างกาย (Body) จิตใจ (Mind) และปัญญา (Wisdom)

๑.ร่างกาย (Body) เป็นการส่งเสริมเกษตรกรให้เปลี่ยนวิถีเป็นเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นให้เกิดการบริโภคอาหารปลอดสารพิษ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ร่างกาย ด้วยกิจกรรมโยคภาวนา 

๒. จิตใจ (Mind) ได้แก่ การจัดคอร์สภาวนา 

๓. ปัญญา (Wisdom) ได้แก่ การรับฟังธรรมเทศนาจาก ท่าน ว.วชิรเมธี การจัดกิจกรรมภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงทางปัญญาแก่สาธุชน ตลอดจนการจัดทำหนังสือและซีดีธรรมทาน เพื่อส่งเสริมการมีสัมมาทิฏฐิ และมีความสุข

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และจัดส่งมาได้ที่อีเมล์ ch.retreat@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๑ ๗๓๐ ๗๐๗๙, ๐๘๑ ๙๑๙ ๘๙๘๐

Related Link

  • สมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น

    ขอเชิญสมัครสมาชิกข้าวกินอิ่มนอนอุ่น ผลผลิตจากนักเร

    Update 06.02.2017
  • โครงการอโรคยา

    ขอเชิญสาธุชนร่วมขับเคลื่อนโครงการ "อโรคยา" เพื่อสร

    Update 18.09.2015