พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)

ชีวะประวัติ

รูปท่าน วชิรเมธี

เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๑๖ ณ บ้านครึ่งใต้ ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัด เชียงราย ในครอบครัวเกษตรกรที่พ่อแม่ประกอบอาชีพกสิกรรม จบชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านเกิด อายุ ๑๔ ปี บรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดบ้านเกิด อายุ ๒๑ ปี อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดเดิม สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ เปรียญธรรม ๙ ประโยค จากสำนักวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานครหลังสำเร็จการศึกษา อุทิศตนให้กับการทำงานเป็นอาจารย์พิเศษที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย และทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการ เขียน การเทศน์ การสอน จนเป็นที่รู้จัก กันเป็นอย่างดีจากผลงานธรรมประยุกต์ในชุด “ธรรมะติดปีก” ปัจจุบันมีผลงานธรรมนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เล่ม บางเล่มได้รับการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ บางเล่มได้รับการดัดแปลงเป็นละครโทรทัศน์และละครเวทีพ.ศ.๒๕๕๐ ก่อตั้งสถาบันวิมุตตยาลัย อันเป็นสถาบันการศึกษาทางเลือก เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และพัฒนาสันติภาพโลก พ.ศ.๒๕๕๒ ก่อตั้งศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน และก่อตั้งเว็บไซต์ www.dhammatoday.com เพื่อขับเคลื่อนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกปัจจุบันท่านสังกัด ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และพำนัก ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อทำงาน เผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยการเขียนหนังสือและสอนพระพุทธศาสนาเชิงประยุกต์โดยบูรณาการ ศาสตร์ร่วมสมัย เข้ากับการฝึกเจริญสติตามแนวทางแห่งอานาปานสติกรรมฐานของพระพุทธองค์

กลับขึ้นด้านบน